loading...
گروه آموزش زبان چهارباغ
Admin بازدید : 36700 جمعه 14 مهر 1396 نظرات (5)

 

کد مطلب: M111

 

درس اول از زبان یازدهم یا عنوان "شناخت مردم" دارای 3 مکالمه و 2 متن است که این موارد همراه با معنی در ادامه اشاره شده است. هم چنین لازم به ذکر است که فایل پی دی اف(PDF) این مکالمه ها و متن ها همراه با معنی نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و همراه خود داشته باشید.

 

 

زبان یازدهم;معنی مکالمه: درس اول(صفحه 11)                                                                                

 

 

Meysam: Thank you Mr. Saberian for inviting me to your office.

Mr. Saberian: You’re welcome!

Meysam: I heard you know three languages. Is that right?

Mr. Saberian: Well, actually four languages.

Meysam: Four! Really?! What languages do you know?

Mr. Saberian: Besides my mother tongue, Persian, I know English,

French and Russian well.

Meysam: Interesting! And when did you learn them?

Mr. Saberian: I began learning English at school when I was thirteen.

Then I began learning French in a language institute

when I was fifteen. And I learned Russian when I was

a university student in Moscow.

Meysam: Can you use all of them fluently?

Mr. Saberian: I know all of them well, but I use English more.

Meysam: OK. Do you think language learning should start as

early as possible?

Mr. Saberian: My experience says interest and hard work are really

more important than age.

Meysam: Hmm… that’s an important point. May I know what

your favorite language is? English, French, or Russian?

Mr. Saberian: To be honest, I enjoy using them all, but my favorite

language is absolutely my mother tongue!

 

معنی:

 

میثم: آقای صابریان از این که مرا به دفترتان دعوت کردید از شما ممنونم.

آقای صابریان: خواهش می کنم.

میثم: من شنیدم که شما سه زبان را می دانید. آیا این قضیه درست است؟

آقای صابریان: خب، در واقع چهار زبان.

میثم: چهار تا! واقعا؟! شما چه زبان هایی را می دانید؟

آقای صابریان: علاوه بر زبان مادری ام فارسی، من زبان های انگلیسی، فرانسوی و روسی را به خوبی می دانم.

میثم: جالب است! و شما کی آن ها را یاد گرفتید؟

آقای صابریان: من یادگیری زبان انگلیسی را در مدرسه و زمانی که 13 ساله بودم شروع کردم. سپس زمانی که 15 ساله بودم یادگیری زبان فرانسوی را در یک موسسه ی زبان آغاز نمودم. و زبان روسی را زمانی که یک داشجو در روسیه بودم یاد گرفتم.

میثم: آیا شما می توانید همه ی آن ها را به صورت روان و سلیس استفاده کنید؟

آقای صابریان: من همه ی آن ها را به خوبی می دانم، اما از انگلیسی بیش تر استفاده می کنم.

میثم: باشه. آیا شما فکر می کنید یادگیری زبان باید هرچه زودتر آغاز شود؟

آقای صابریان: تجربه ی من می گوید علاقه و سختکوشی بسیار مهم تر از سن هستند.

میثم: آن موضوع مهمی است. ممکن است من بدانم که زبان مورد علاقه ی شما چیست؟ انگلیسی، فرانسوی یا روسی؟

آقای صابریان: راستش را بخواهید، من از استفاده ی همه ی آن ها لذت می برم، اما زبان مورد علاقه ی من قطعا زبان مادری ام است.

 

 

 

 

 

زبان یازدهم;معنی متن: درس اول(صفحه 24)

 

 

    Language is a system of communication. It uses written and spoken forms. People use language to communicate with each other in a society. They exchange knowledge, beliefs, wishes, and feelings through it.

    Languages vary greatly from region to region. They are so different that a person may not understand the language of someone from another region, country or continent. It is not surprising to hear that today about 7000 languages exist in the world. There are more than

2000 languages in Africa, 1000 in the Americas, more than 2250 in Asia, about 230 in Europe, and more than 1300 in Oceania.

    Native speakers of these languages range in number from very large, with hundreds of millions of speakers, to very small, with fewer than 10 speakers. The most popular language in the world is Chinese. More than one billion people in the world speak Chinese.

    Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese, but there are about one billion learners of English all around the world. They learn English as an international language.

    About fifty percent of the world’s languages have fewer than 5000 speakers. In the beginning of the twenty-first century, 204 languages had fewer than 10 speakers and 344 languages had between 10 and 99 speakers. The 548 languages with fewer than 99 speakers make up

nearly 8 percent of the world’s languages. We call them ‘endangered languages’. As the speakers of such languages grow old and die, their

languages will die, too.

    All languages are really valuable, despite their differences. Every language is an amazing means of communication that meets the needs of its own speakers. It is impossible to imagine the world without language. Therefore, we should respect all languages, no matter how different they are and how many speakers they have.

 

معنی:

 

زبان یک سیستم ارتباطی است. زبان از گونه های نوشتاری و گفتاری استفاده می نماید. مردم از زبان استفاده می کنند تا با یکدیگر در جامعه ارتباط برقرار کنند. آن ها از این طریق اطلاعات، اعتقادات، آرزوها و احساسات خود را مبادله می کنند.

زبان ها به طور گسترده ای از منطقه ای به منطقه ی دیگر متفاوت هستند. آن ها آن قدر متفاوت هستند که یک شخص ممکن است زبان شخصی که از منطقه، کشور یا قاره ی دیگر آمده است را متوجه نشود. شنیدن این موضوع که امروزه حدود 7000 زبان در جهان وجود دارد شگفت انگیز نیست. بیش از 2000 زبان در آفریقا، 1000 زبان در آمریکا، بیش از 2250 زبان در آسیا، حدود 230 زبان در اروپا و بیش از 1300 زبان در اقیانوسیه وجود دارند.

سخنگوهای بومی(مادرزادی) این زبان ها از لحاظ تعداد، در محدوده ای بین خیلی زیاد، با صدها میلیون سخنگو، تا کم تر از 10 سخنگو در نوسان هستند. محبوب تربن زبان در جهان چینی است. بیش از یک میلیارد نفر در جهان به زبان انگلیسی صحبت می کنند. خیلی جالب است که بدانید زبان انگلیسی گوینده های مادرزادی کم تری نسبت به چینی دارد، اما حدود یک میلیارد یادگیرنده ی زبان انگلیسی در سراسر جهان وجود دارد. آن ها انگلیسی را به عنوان یک زبان بین المللی یاد می گیرند.

حدود 50 درصد زبان های جهان کم تر از 5000 گوینده دارند. در ابتدای قرن 21، 204 زبان کم تر از 10 گوینده داشتند و 344 زبان بین 10 تا 99 سخنگو داشتد. 548 زبانی که کم تر از 99 گوینده دارند حدود 8 درصد از زبان های جهان را تشکیل می دهند. ما آن ها را "زبان های درمعرض خطر "می نامیم. همین طور که گوینده های این زبان ها پیر می شوند و می میرند، زبان آن ها نیز خواهد مرد.

همه ی زبان ها علی رغم تفاوت هایشان ارزشمند هستند. هر زبانی یک وسیله ی ارتباطی شگفت انگیزی است که نیازهای گوینده هایش را تامین می کند. تصور جهان بدون زبان غیر ممکن است. بنابراین، ما باید به کلیه ی زبان ها و بدون توجه به این که آن ها چقدر متفاوت هستند و چه تعداد گوینده دارند احترام بگذاریم.

 

 

 

 

 

زبان یازدهم;معنی مکالمه: درس اول(صفحه 28)

 

 

An endangered language is a language that has very few speakers. Nowadays, many languages are losing their native speakers. When a language dies, the knowledge and culture disappear with it. A lot of

endangered languages are in Australia and South America. Some of them are in Asia and Africa. The number of live languages of the world is around 7000, and many of them may not exist in the future. Many

researchers are now trying to protect endangered languages. This can save lots of information and cultural values of people all around the world.

   

 

There are many uncountable words for food in English. Native speakers often use words such as ‘a bag of, ‘two slices of’, or ‘a piece of’ with uncountable nouns. This usually happens when they go shopping. They may ask for two bottles of water, a bag of sugar, a loaf of bread, or two kilos of meat. In a coffee shop, they may order a cup of tea, a piece of cake, or a glass of juice. If a foreign learner uses uncountable words wrongly, English speakers may not understand them well. So when you learn English, be very careful about this important point.

 

معنی:


یک زبان در معرض خطر زبانی است که گوینده های کمی را دارد. امروزه، بسیاری از زبان ها در حال از دست دادن گوینده های بومی(مادرزادی) خود هستند. هنگامی که یک زبان می میرد، دانش و فرهنگ نیز با آن ناپدید می شود.

بسیاری از زبان های درمعرض خطر در استرالیا و آمریکا وجود دارند. برخی از آن ها نیز در آسیا و آفریقا هستند. تعداد زبان های زنده ی جهان حدود 7000 زبان است و بسیاری از آن ها ممکن است در آینده وجود نداشته باشند. بسیاری از محققان هم اکنون در حال تلاش برای مراقبت کردن از زبان های در معرض خطر هستند. این موضوع می تواند اطلاعات زیادی را ذخیره نماید و ارزش های فرهنگی مردم در سراسر جهان را حفظ کند.

 

 

کلمات غیرقابل شمارش زیادی برای غذا در زبان انگلیسی وجود دارند. گوینده های بومی اغلب از کلماتی هم چون "یک کیسه(پاکت)"، "دو قاچ"، "یک تکه از" با کلمات غیرقابل شمارش استفاده می کنند. این موضوع معمولا هنگامی رخ می دهد که آن ها برای خرید می روند. آن ها ممکن است دو بطری آب، یک پاکت(کیسه) شکر، یک قرص نان یا دو کیلو گوشت درخواست کنند. در یک قهوه خانه(کافی شاپ)، آن ها ممکن است یک فنجان چای، یک تکه کیک یا یک لیوان آبمیوه سفارش دهند. اگر یک یادگیرنده ی خارجی کلمات غیرقابل شمارش را به طور اشتباه استفاده کند، گوینده های انگلیسی ممکن است(منظور) او را به خوبی متوجه نشوند. بنابراین، هنگامی که شما انگلیسی را می آموزید، خیلی راجع به این نکته ی مهم بادقت باشید.

 

 

 

 

 

 

زبان یازدهم;معنی مکالمه و متن: درس اول(صفحه  34 و 47)

 

 

Conversation(page:34)

May I help you?

Yes, please. I’m looking for some birthday candles.

How many candles do you need?

I need 12 birthday candles.

You can find different types of candles over there.

Um… How much are those?

20 000 Tomans.

What about these?

10 000 Tomans.

I think I’ll take these. Here you are.

Thank you.

 

Reading(page:47)

The only thing I was still looking for was a bag of sugar. There were four types of sugar. I picked the bags and read the explanations.

Honestly, I didn’t understand their differences. A young man came to me and asked what I wanted. I told him I needed some sugar for breakfast. He gave me some information. Again, I didn’t understand the differences. I took pictures of the explanations, sat somewhere, and checked the explanations in my mobile dictionary. At last, I understood what type of sugar I needed to buy!

 

معنی:


مکالمه(صفحه ی 34)

ممکن است به شما کمک کنم؟

بله، لطفا. من دنبال تعدادی شمع تولد هستم.

شما به چند عدد شمع نیاز دارید؟

من 12 شمع تولد نیاز دارم.

شما می توانید انواع مختلفی از شمع ها را آن جا پیدا کنید.

آن ها چند قیمت هستند؟

20 هزار تومان.

این ها چطور؟

10 هزار تومان

فکر کنم این ها را بر می دارم. بفرمایید.

از شما ممنونم.


متن(صفحه: 47)

تنها چیزی که من هنوز دنبال آن می گشتم یک کیسه شکر بود. چهار نوع شکر وجود داشت. من کیسه ها(پاکت ها) را برداشتم و توضیحاتشان را خواندم. حقیقتا تفاوتشان را نفهمیدم. یک مرد جوان سمت من آمد و از من پرسید چه می خواهم. من به او گفتم که مقداری شکر برای صبحانه می خواهم. او مقداری اطلاعات به من داد. دوباره من تفاوت ها را متوجه نشدم. من از توضیحات عکس گرفتم، گوشه ای نشستم  و توضیحات را در دیکشنری گوشی بررسی کردم. درنهایت، من متوجه شدم چه نوع شکری برای خریدن نیاز دارم!


 

 

 

فایل پی دی اف(PDF) مکالمه و متون درس اول زبان یازدهم همراه با معنی را می توانید از قسمت زیر دریافت نمایید:

 

 

دریافت فایل PDF

 

 

 


ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط نگین در تاریخ 1397/10/23 و 21:41 دقیقه ارسال شده است

ممنون از وقتی که گذاشتید و این ترجمه هارو نوشتید کمتر سایتی متن گرامر رو ترجمه کرده بود .
خسته نباشید.
چه دعایی کنمت بهتر از این ؟؟؟؟
که خدا پنجره ی باز اتاقت باشد.
این هم یه دعای قشنگ برای شما.
پاسخ : سپاس از توجه شما

این نظر توسط علی راستگو در تاریخ 1397/02/31 و 16:01 دقیقه ارسال شده است

خیییلی ممنون..!! واقعا مفید بود.

این نظر توسط Aras در تاریخ 1396/11/01 و 19:28 دقیقه ارسال شده است

واقعا خیلی ممنونم از شما👍👍👍👌👌👌👌
پاسخ : از این که مطلب مورد پسند شما واقع شد بسیار خرسندیم.

این نظر توسط Hedieh در تاریخ 1396/10/04 و 21:01 دقیقه ارسال شده است

Aliiiiiiii😘😘😘😘😘😘😘

این نظر توسط علی در تاریخ 1396/07/16 و 22:42 دقیقه ارسال شده است

دمت گررررم خیلی آقایی


کد امنیتی رفرش
درباره ما

در این سایت، برای درس زبان انگلیسی در کلیه ی مقاطع تحصیلی موارد زیر ارائه می گردد:

 

1. دانلود کتاب و کتاب کار

2. کلمات جدید هر درس با معنی

3. معنی متن دروس کتاب

4. آموزش گرامر دروس

5. پاورپوینت دروس

6. حل کتاب کار

7. تقویت مکالمه

8. آزمون های درس به درس

9. آزمون های آنلاین

10. تکلیف در خانه

 

مطالب موجود مختص به همین سایت می باشد و استفاده ی مطالب برای کلیه ی دانش آموزان و معلمان عزیز بلامانع است، البته استفاده از فایل های PDF موجود در سایت در سایت های دیگر جایز نیست و می بایست لینک سایت به آدرس زیر در سایت مذکور قرار بگیرد.

آدرس سایت: www.4baghedu.ir

 

ارتباط با مدیریت سایت: 4baghedu@gmail.com

اطلاعات کاربری
کدهای اختصاصی
تبلیغ B1
مطالب سایت

تبلیغ C3